Print

Partners

De klasleerkracht

De klasleerkracht is de spilfiguur in het hele zorggebeuren. Door de dagelijkse omgang kent hij/zij zijn leerlingen en hun noden het best. Hij vangt als eerste de signalen op en heeft aandacht voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas. Binnen de klas geeft hij de eerste oplossing voor opduikende problemen.

De klasleerkracht vangt als eerste de signalen op en bespreekt die met de zorgcoördinator. Hieruit volgen actiepunten die in de klas door de juf/meester en de zorgleerkrachten worden toegepast. Meestal gebeurt dit klasintern of soms klasextern. Ouders worden via het rapport op de hoogte gebracht. De leerkracht bespreekt dit op het oudercontact.

Indien we ons zorgen maken zal er een tussentijds oudercontact worden aangevraagd waarin een mogelijk actieplan wordt besproken. Dit in samenwerking met het CLB.

De zorgleerkrachten

Elke leerkracht op onze school is ook zorgleerkracht. Gedurende 1 uur per week (onder hun vrije godsdienst- of turnuur) ondersteunen zij andere leerkrachten en leerlingen tijdens reken-, taal- en leeslessen. Zij werken meestal klasintern en doen dan aan teamteaching. Soms werken zij met kleine groepjes leerlingen klasextern, bijvoorbeeld: extra leeslesjes voor zwakke lezers, extra lesjes voor een kind dat ziek is geweest en een deel van de leerstof heeft gemist, …

De zorgcoördinatoren/zorgleerkrachten

De zorgcoördinator en zorgleerkrachten coördineren alle zorginitiatieven op school:

  • Ze ondersteunen de leerkrachten (bij het werken in niveaugroepen tijdens wiskunde, leerlingen bijwerken tijdens een taal- of spellingles, ICT, …) en werken samen met hen actieplannen uit. Ze ondersteunen leerlingen met leer- en/of socio-emotionele problemen. Ze informeren ouders en overleggen met leerkrachten, directie en externe begeleiders (CLB, logopedisten, kinesisten, GON-begeleiders…).

  • Op schoolniveau organiseren en verwerken ze de LVS-toetsen (de toetsen van het leerlingvolgsysteem), ze beheren de leerlingendossiers op de computer, organiseren zorgprojecten,…
    Juf Anita vangt kinderen op die als basis niet het Nederlands hebben. In bepaalde situaties krijgt de school hiervoor extra lestijden.

Het zorgteam

Het zorgteam bestaat uit de directie, de zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten. Zij hebben wekelijks overleg en bespreken leerlingen en zorginitiatieven. Indien nodig worden CLB en het leersteunpunt erbij betrokken.

Externe begeleiders

Het CLB

Een CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) -team van Hoogstraten werkt doelgericht samen met onze school. Zij ondersteunen, adviseren en informeren onze school, nemen testen af, volgen kinderen met socio-emotionele problemen, geven advies aan ouders, … Zij nemen deel aan vaste overlegmomenten en hebben ook zitdagen op onze school. Ouders kunnen met hen een afspraak maken via de school of rechtstreeks met hen contact opnemen:

     Centrum voor LeerlingBegeleiding
     Gravin Elisabethlaan 2 - 2320 Hoogstraten
     03 314 39 70

Samenwerking met ondersteuningsnetwerk coördineren

Dit is een nieuwe vorm van ondersteuning met gespecialiseerde leerkrachten uit het BO. Zij ondersteunen de school op school-, klas- en kindniveau.

Logopedisten, kinesisten, onderzoekscentra, ...

De zorgcoördinatoren houden hen regelmatig op de hoogte over de vorderingen van de kinderen die door hen worden begeleid. Er wordt ook overleg georganiseerd zodat zowel de begeleiding op school als de externe begeleiding op elkaar kan worden afgestemd.

De ouders

Onze ouders zijn onze belangrijkste bron van informatie. Tenslotte zijn zij ervaringsdeskundigen in het opvoeden van hun kind. Zij kunnen als geen ander hun kind mee begeleiden in hun schoolloopbaan en zo de slaagkansen van hun kind aanzienlijk vergroten.

 

We houden de drempel graag laag. Bent u bezorgd over uw kind i.v.m. bepaalde moeilijkheden dan kan u ons steeds bereiken via de klasleerkracht, op school of telefonisch : 03/340.00.60 of kom even langs.

Juf Line is bereikbaar tijdens de schooluren. Na de schooluren via afspraak.