Print

Leefregels voor de kinderen

Ik en mijn gedrag

 • Ik heb respect voor anderen.
 • Ik ben een fijne speelkameraad.
 • Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
 • Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam.
 • Ik heb eerbied voor het bezit van andere kinderen in de school en voor het materiaal van de school dat ik mag gebruiken.
 • Ik werk mee aan een pestvrije school.
 • Ik spreek steeds Algemeen Nederlands.
 • Volwassenen spreek ik aan met ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’. De leerkrachten spreek ik aan met ‘juffrouw’ of ‘meester’.
 • Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de directeur/juf/meester/middagmoeders of andere begeleiders.
 • Tijdens het eten houd ik mij aan de afspraken en heb ik goede tafelmanieren.

Ik en voorkomen, gezondheid en hygiëne

 • In het kader van het gezondheidsbeleid is snoepgoed op school niet toegestaan:
  ​* een koek (mag met chocolade) en/of stuk fruit is toegestaan;
  * middageten: in de brooddoos mag een stukje chocolade of koek.
  * Ik eet enkel fruit en/of een koek tijdens de speeltijd; geen kauwgom of ander snoep.  Op maandag- dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag  breng ik een stuk fruit mee.  Ik neem de lege fruitdoosjes altijd terug mee naar huis. In de namiddag en op woensdagvoormiddag mag ik een koek eten.
 • Ik mag drinken aan de drankfonteintjes als ik dorst heb.    
 • Mijn kledij, schoeisel en haren zijn verzorgd en hygiënisch.  (Wheelers (schoenen met wieltjes) zijn niet toegelaten !)
 • Topje met blote rug of buik behoren niet tot de schoolse kleding.
 • In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
 • Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.
 • De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn toegestaan. Wel wordt er afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen (juwelen in het aangezicht, een neuspiercing, opvallende kledij of schoeisel, …). Als het voorkomen (kledij, juweel, …) de oorzaak is van conflicten kan het verboden worden door de directeur.  In bepaalde gevallen zal de directeur, in overleg met de leerkrachten, beslissen wat kan of niet kan. De directeur brengt de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte.
 • Hoofddeksels (pet, sjaal, muts, hoofddoek) zijn niet toegelaten in de klassen of tijdens de turnles, wel in de wandelgang en/of de speelplaats.’
 • Na gebruik van het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
 • Ik houd de toiletten netjes !

Ik en zorg voor het milieu

 • Ik zorg mee voor een nette school.
 • Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste afvalcontainer.
 • Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.
 • Ik schrijf enkel met krijt op het bord of op de speelplaats. 
 • Ik klop bordvegers uit met de lat, niet tegen de muur.

Ik en stiptheid

 • Ik kom steeds op tijd naar school. De poort gaat open om 8.05 uur.
 • Indien ik toch te laat kom op school, geef ik onmiddellijk een reden aan de juf of meester of geef een briefje af van de ouders.
 • Ik heb altijd het nodige schoolgerief mee, ook voor de zwem- en turnles. 
 • Mijn huistaken maak ik steeds stipt. 
 • Ik leer mijn lessen die ik zorgvuldig genoteerd heb in mijn agenda.
 • Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks (dagelijks) tekenen door één van mijn ouders. 
 • Thuis geef ik onmiddellijk alle brieven en nota’s af.
 • Ik zorg dat ik alles bij heb voor mijn taken en lessen.
 • Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen, geef ik een briefje van mijn ouders/dokter af aan de leerkracht L.O. of klastitularis. 
 • Ik draag zorg voor mijn kledij. Jassen, mutsen, sjaal, … hangen we aan de kapstok. We laten geen kledij op de grond slingeren ! Na de speeltijd neem ik al mijn kledij mee naar binnen.
 • In mijn boekentas neem ik enkel mee wat ik nodig heb.
 • Ik draag zorg voor het materiaal van de school en dat van mijn medeleerlingen.
 • Mijn bank mag gezien worden. Ik leg alles netjes op zijn plaats in het opbergvak.
 • Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften en boeken. 
 • Ik bezorg verloren voorwerpen aan de klastitularis. 
 • Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.
 • Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

Ik en spelen

 • Ik speel sportief en sluit niemand uit.
 • Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.
 • Ik voetbal of bots niet met de bal onder het afdak aan de toiletten. 
 • Ik voetbal aan de kant van de Hoogstraatsesteenweg als ik in het 1ste of 2de leerjaar zit. 
 • Ik voetbal op de voetbalvelden met de rode tegels als ik in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zit. 
 • Als ik op school aan kom, ga ik onmiddellijk naar de speelplaats.
 • Ik verlaat nooit de speelplaats zonder ‘toelatingskaartje’ van de leerkracht die toezicht heeft.
 • Een bal ophalen buiten de schoolmuren mag niet.
 • Ik ben niet in de gangen of klassen zonder toelating.
 • Bij het 1ste belsignaal stop ik met spelen en ga ik rustig in de rij staan.
 • Bij het 2de belsignaal sta ik in de rij en zwijg ik. Ik eet of snoep niet.

Ik en veiligheid

 • Ik houd mij steeds aan de afspraken zowel op de speelplaats, in de klas als bij schooluitstappen.
 • Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding:
  Stap 1: Ik verwittig de leerkracht of de directeur.
  Stap 2: Ik verlaat onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten. Ik loop niet !
  Stap 3: Ik laat al mijn materiaal achter.
  Stap 4: Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.
 • Als er een ongeval gebeurt:
  Stap 1: Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.
  Stap 2: Ik vertel waar het ongeval gebeurd is; wat er gebeurd is en wie erbij betrokken is.
 • Ik neem steeds de kortst, veiligste weg van en naar school. Ik ga of fiets onmiddellijk naar huis na schooltijd.
 • Ik sluit aan bij de juiste fiets- of voetgangersrij op het einde van een schooldag.

 

Naleven van regels en afspraken

Wat als ik de afspraken niet naleef?

 • Ik krijg een mondelinge opmerking.
 • Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
 • Ik word naar de directeur gestuurd.
 • De klastitularis en/of directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.
 • Ik word een tijdje afgezonderd. (minder dan 1 dag)
 • Ik moet één of meerdere diensten/strafwerk uitvoeren in samenspraak met de klastitularis en directeur. De ouders worden via agenda op de hoogte gehouden.
 • Bij pestsituaties wordt de ‘No-blame-methode’ toegepast. Hiervoor hebben de leerkrachten opleiding gehad. Stappen bij de ‘No-blame-aanpak’:
  stap 1: gesprek met het slachtoffer
  stap 2: de groep (pesters, meelopers, getuigen) wordt samengeroepen
  stap 3: de begeleider legt het probleem uit aan de groep
  stap 4: deel de verantwoordelijkheid 
  stap 5: de groep naar hun voorstellen vragen
  stap 6: de groep neemt zelf initiatief
  stap 7: één week later: individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen.
 • Ik mag ‘pestsituaties/conflicten’ melden.

Wat als de leerkracht zich vergist?

 • Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd.
 • Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik aan de directeur om naar mijn verhaal te luisteren. De directeur zal dan na een gesprek met mij en de leraar een besluit treffen.

 

Ouders en leefregels

We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.

Problemen op school

 • Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit schoolreglement en de afsprakennota zijn opgesomd en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

Onenigheid tussen leraren en ouders

 • Bij onenigheid tussen de leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leraar, om in gemeenschappelijk overleg te trachten tot een vergelijk te komen. 
 • Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. 
 • Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.

Onenigheid met leerlingen

Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leraar als het kind zich eens vergissen.
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

 • een ordemaatregel
 • een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uitgeschreven
 • een tuchtmaatregel.

Verkeer en veiligheid

 • De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en omgekeerd.
 • De ouders zorgen ervoor dat kinderen die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.