Print

Levensbeschouwelijke vakken

GLS De Wegwijzer behoort tot het net van het Gemeentelijk Onderwijs. Dat betekent o.m. dat de leerlingen er godsdienstkeuze hebben. De lessen niet-confessionele zedenleer worden gegeven door meester Wender, de lessen islamitische godsdienst door juf Naoual, de lessen protestantse godsdienst door juf Bianca, de lessen katholieke godsdienst door juf Liesbet en de lessen orthodoxe godsdienst door meester Andrei.

 

Katholieke godsdienst

Voor katholieke godsdienst wordt de methode ‘De tuin van Heden.nu’ gehanteerd. Deze methode wordt aangevuld met materiaal uit tijdschriften, internet en eigen werk. We leren over onze godsdienst maar ook over andere wereldgodsdiensten. We spelen ook in op de actualiteit en we proberen goede doelen te steunen. Soms bekijken we een film, verkennen we onze thema’s met de computer, luisteren naar verhalen, leren een mening te verwoorden en te luisteren naar de andere leerlingen. We zingen vaak liedjes en mogen ook wel eens tekenen of knutselen. Soms zijn er leerwandelingen vb. naar het kerkhof, de kerststal, Stalleke Specialleke, ...

Sinds enkele jaren gebeurt de voorbereiding op de eerste communie niet meer op school, maar wordt dit volledig opgenomen door de parochie. De communicatie echter, gaat nog wel grotendeels via de school. Vanaf maart wordt in de klassen van het 2e leerjaar rond het thema 'brood' gewerkt. Dit sluit naadloos aan bij de eerste communie. De inoefening van de liedjes e.d. gebeurt door een werkgroep vanuit de parochie tijdens aparte oefenmomenten in de kerk. 
De voorbereiding op het Vormsel (6de leerjaar) gebeurt door de parochiale vormselcatechese.

 

Niet - confessionele zedenleer

Tijdens deze lessen gaan de kinderen op ontdekkingstocht naar zichzelf, de anderen en de wereld om zich heen.
Op hun eigen ritme vormen ze een beeld over hoe ze willen leven, denken ze na over hun eigen handelen en over wat anderen denken en doen … of juist niet doen.
Ze leren een eigen mening op te bouwen, te uiten en daarbovenop ook ruimte te laten voor andermans mening. Tijdens groepswerken gaan ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen, … een manier van omgaan met elkaar die hen helpt om op een verdraagzame en respectvolle manier met de anderen om te kunnen gaan … samen te (be)leven.

 

Islamitische godsdienst

Onze islamlessen op school helpen de kinderen groeien als individuen en als gemeenschapsleden. We willen hen waardevolle lessen bijbrengen over de omgang met anderen en het koesteren van hun spirituele kant. Door verhalen, liedjes, knutselwerk en klasgesprekken, proberen we hen te begeleiden bij het begrijpen van de belangrijkste islamitische concepten en waarden.

Bovendien maken de kinderen tijdens de lessen kennis met belangrijke islamitische begrippen. Ze leren over de moskee als een plaats van aanbidding, de Koran als heilig boek, het gebed als een manier om spirituele verbinding te ervaren, de bedevaart als een symbolische ries en de armenbelasting als een vorm van liefdadigheid en solidariteit.

 

Orthodoxe godsdienst

Tijdens de lessen van Orthodoxe godsdienst maken de leerlingen kennis met de wereld van de Kerk. Wij leren verhalen, zien de daarbij horende Iconen, gaan het verband aanvoelen met het ritme van het jaar en de Feesten in de Kerk. Kerk, huis van de mensen, huis van God, de kerk als ontmoetingsplaats met de Heilige. Wij leren een en ander over het kerkgebouw, de Iconen, de liturgische voorwerpen, de gewaden, de gang van de Heilige Diensten. Dit wordt altijd verbonden met liturgische teksten en verhalen uit het Oude en NT. Hierbij leren de leerlingen dit alles kennen als een 'heilig gebeuren'. Het Oude- en het Nieuwe Testament: we verwonderen ons over God en wat Hij gemaakt en gedaan heeft. Wij leren een aantal verhalen kennen waarin God voor de mensen zorgt / Zich laat kennen.
Ook in het jaar leren de leerlingen over wat we doen in de Kerk, wat daar gebeurt (ook leren zij een enkel gebed uit het hoofd,  het Onze Vader en Koning van de Hemel)

 

Protestantse godsdienst

Juf Bianca komt enkele lesuren per week in onze school de leerlingen die Orthodoxe godsdienst volgen, begeleiden.

Aangepast aan hun leeftijd en ontwikkeling maken de kinderen tijdens de lessen Protestants Evangelische GodsdienstOnderwijs (PEGO), kennis met de rijkdom die de Bijbel te bieden heeft.
Op een actieve en creatieve manier (zingen, knutselen, tekenen, …) worden de lessen verwerkt. De inhoud van de Bijbel wordt in verband gebracht met de thema’s die voor de leerlingen belangrijk zijn.
De ervaringswereld van kinderen krijgt in relatie met de Bijbel de nodige aandacht. Ze ontwikkelen hun persoonlijkheid bij hun groei naar volwassenheid door in de lessen na te denken over levensvragen, ethiek en het maatschappelijk leven.
De kinderen ontdekken in de lessen de eigenheid van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt in de veelheid van protestantse-evangelische kerken, en ze leren omgaan met de diversiteit in de samenleving om hen heen. PEGO wil bijdragen tot het welbevinden, de identiteitsontwikkeling en het maatschappeliik functioneren van kinderen.

 

ILC

ILC staat voor InterLevensbeschouwelijke Competenties. In de maatschappij leven we met verschillende soorten mensen samen met allerlei levensbeschouwingen door elkaar. Wij vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen hun eigen plekje hierin kennen en op een correcte manier met iedereen om kunnen gaan. Daarom hebben we in elk leerjaar projecten waarbij we met alle kinderen van de verschillende levensbeschouwingen een onderwerp bespreken. Zo wordt er in het eerste leerjaar bijvoorbeeld gewerkt rond de aanwezige levensbeschouwingen op school. In het vierde leerjaar staat dan weer 'zorg voor anderen' in de kijker waarbij er normaal ook een bezoek aan de Rijkevorselse rusthuizen gepland staat. Ook in de andere leerjaren komen thema's aan bod die al dan niet rechtstreeeks in verband staan met de levensbeschouwingen.