Print

Partners

De klasleerkracht

De klasleerkracht is de spilfiguur in het hele zorggebeuren. Door de dagelijkse omgang kent hij/zij zijn leerlingen en hun noden het best. Hij vangt als eerste de signalen op en heeft aandacht voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas. Binnen de klas geeft hij de eerste oplossing voor opduikende problemen.

De zorgcoördinatoren (juf Sabine en meester Rud)

De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven op school:

 • Zij helpen leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, informeert ouders, overlegt met de klasleerkracht, de directie en de externe begeleiders (logopedisten, kinesisten, GON-begeleiders, onderzoekcentra, …).
 • Zij begeleiden rekengroepjes en spellinggroepjes. Dit kan zowel klasintern als klasextern gebeuren.
 • Zij organiseren tal van leesprojecten: niveaulezen, peer tutoring, RALFI-lezen,...
 • Zij begeleiden kinderen met socio-emotionele problemen voor sociale vaardigheden. Kinderen met gedragsproblemen worden, afhankelijk van de problemen, apart of in kleine groepjes begeleid. Soms wordt er ook met de ganse klas rond bepaalde ’problemen‘ gewerkt in de vorm van projecten.
 • Op schoolniveau organiseren en verwerken ze de LVS-toetsen (de toetsen van het leerlingvolgsysteem).
 • ...
   

De AN-leerkacht en zorgleerkracht Beweging (Juf Elien)

Van de overheid krijgen we enkele uren toegewezen om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen. Juf Elien vult deze uren dit schooljaar in. Zij geeft ook zwemmen en fietsvaardigheden. Leerlingen met motorische problemen kunnen bij haar terecht.

Het ondersteuningsnetwerk

In samenwerking met het CLB (=centrum voor leerlingbegeleiding) hebben we voor een aantal leerlingen met een leerstoornis of gedragsprobleem waarbij een traject werd opgestart een aantal uren ondersteuning ter beschikking. Deze uren worden ingevuld door leerkrachten van het Buitengewoon Onderwijs.

VCLB Kempen vanaf 01/09/2018 in een nieuw kleedje

Waarom veranderen ?
Het takenpakket van het CLB is de laatste jaren erg veranderd. Daarom was de manier van werken niet langer haalbaar. Aan elke school was een schoolteam verbonden (psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker, arts en verpleegkundige) dat alle vragen opnam.
Men hoopt met het nieuwe organisatiemodel iedereen op een meer kwaliteitsvolle manier te kunnen helpen.

Wat verandert er?       
Vanaf 1 september is aan elke school een contactpersoon verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. In totaal heeft het VCLB een 7-tal medewerkers van verschillende disciplines: maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Die vormen samen het onthaalteam van het CLB.

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school terecht bij de contactpersoon. De contactpersoon van onze school is Elien Van Ael.

  

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker

 • dit zelf verder opnemen
 • doorverwijzen naar andere diensten
 • de vraag doorgeven naar het trajectteam van het CLB

Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam hen doorgeeft. Zo kunnen zij bv. voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen of om bepaalde testen of vragenlijsten af te nemen, om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten op.
Voor het schooljaar 2018/2019 zullen volgende klassen een medisch onderzoek of vaccinatie krijgen:
* 1ste kleuters op het CLB samen met hun ouders (ipv 2de kleuters tot op heden)
* 1ste leerjaar: op school: eerste contact door PMW: meten/wegen/gehoor/visus/kleurenzicht
   tweede contact door arts: cover (= onderzoek van  de oogstand)/vaccinatie/indien nodig bijkomend onderzoek gehoor
* 5de leerjaar: op school: vaccinatie mazelen/bof/rubella
* 6de leerjaar: op school en op vraag van de ouders: door PMW: meten/wegen/visus
* 1ste SO op school (enkel voor die leerlingen waarvoor de ouders akkoord gaan): door de PMW een beperkt onderzoek, bestaande uit: meten/wegen/visus
* 3de SO: op school/CLB : door arts en PMW: medisch onderzoek en vaccinatie: difterie/tetanus/kinkhoest
* Meisjes 1ste SO: op school: vaccinatie HPV: 2-maal

Het infoteam van het CLB verzorgt  de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studiekeuzes.

De ouders

In onze school streven we naar een open communicatie met onze ouders. Zij zijn onze belangrijkste informanten. Zij kunnen als geen ander nuttige informatie verschaffen over hun kind. Ze kunnen ondersteunend werken en zo de slaagkansen van hun kind aanzienlijk vergroten.

We houden de drempel graag laag. Bent u bezorgd over uw kind i.v.m. bepaalde moeilijkheden dan kan u ons steeds bereiken via de klasleerkracht, op school of telefonisch : 03/340.00.60   03/340.00.61

U bent altijd welkom in onze school !

Bijlages