Print

Partners

De klasleerkracht

De klasleerkracht is de spilfiguur in het hele zorggebeuren. Door de dagelijkse omgang kent hij/zij zijn leerlingen en hun noden het best. Hij vangt als eerste de signalen op en heeft aandacht voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas. Binnen de klas geeft hij de eerste oplossing voor opduikende problemen.

De zorgcoördinatoren (juf Sabine en meester Rud)

De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven op school:

  • Zij helpen leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, informeert ouders, overlegt met de klasleerkracht, de directie en de externe begeleiders (logopedisten, kinesisten, GON-begeleiders, onderzoekcentra, …).
  • Zij begeleiden rekengroepjes en spellinggroepjes. Dit kan zowel klasintern als klasextern gebeuren.
  • Zij organiseren tal van leesprojecten: niveaulezen, peer tutoring, RALFI-lezen,...
  • Zij begeleiden kinderen met socio-emotionele problemen voor sociale vaardigheden. Kinderen met gedragsproblemen worden, afhankelijk van de problemen, apart of in kleine groepjes begeleid. Soms wordt er ook met de ganse klas rond bepaalde ’problemen‘ gewerkt in de vorm van projecten.
  • Op schoolniveau organiseren en verwerken ze de LVS-toetsen (de toetsen van het leerlingvolgsysteem).
  • ...
     

De AN-leerkacht en zorgleerkracht Beweging (Juf Elien)

Van de overheid krijgen we enkele uren toegewezen om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen. Juf Kaat vult deze uren dit schooljaar in. Zij geeft ook zwemmen en fietsvaardigheden. Leerlingen met motorische problemen kunnen bij haar terecht.

Juf Kaat is naast onze muziekjuf, AN-leerkracht en juf beweging ook zorgleerkracht. Zij ondersteunt de zorg op school.

Het ondersteuningsnetwerk

In samenwerking met het CLB (=centrum voor leerlingbegeleiding) hebben we voor een aantal leerlingen met een leerstoornis of gedragsprobleem waarbij een traject werd opgestart een aantal uren ondersteuning ter beschikking. Deze uren worden ingevuld door leerkrachten van het Buitengewoon Onderwijs.

Het CLB

Een CLB-team van Hoogstraten werkt doelgericht samen met onze school. Zij ondersteunen, adviseren en informeren onze school, nemen IQ-testen af, volgen kinderen met socio-emotionele problemen, geven advies aan ouders… . Zij nemen deel aan vaste overlegmomenten en hebben ook zitdagen op onze school.

CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Extra info over het CLB te Hoogstraten waar wij mee samenwerken vind u in bijlage onderaan of op de website van het CLB Hoogstraten www.clb-kempen.be.

Extra info over de algemene werking van Het CLB vindt u als u hier klikt.

De ouders

In onze school streven we naar een open communicatie met onze ouders. Zij zijn onze belangrijkste informanten. Zij kunnen als geen ander nuttige informatie verschaffen over hun kind. Ze kunnen ondersteunend werken en zo de slaagkansen van hun kind aanzienlijk vergroten.

We houden de drempel graag laag. Bent u bezorgd over uw kind i.v.m. bepaalde moeilijkheden dan kan u ons steeds bereiken via de klasleerkracht, op school of telefonisch : 03/340.00.60   03/340.00.61

U bent altijd welkom in onze school !